Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą

Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą

Ewidencja księgowa zwrotów wydatków. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty prawne w przeważającym zakresie regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki również wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana rozkład księgowa musi lecz uwzględniać operacje nauka samodzielnego księgowania pdf szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej reguły Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) przystępny z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Top