uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy

uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy

uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, oddziaływanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): odświeżenie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej oddziaływanie na ocenę kondycji), analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” innymi słowy „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony podatek pokupny (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy rozlicznych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w taki sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), zasady rachunkowości chałupczak pdf segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Top