podatki test

img

Prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z rożnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji również gwałtownego postępu technicznego, zmuszającego do ciągłej modernizacji aparatu wytwórczego, przedsiębiorstwa muszą intensywnie poszukiwać śmiałych sposobów zdobywania potrzebnych środków inwestycyjnych bez konieczności odwoływania się do niewystarczających zasobów kapitałów własnych. Tradycyjne metody zaspokajania tych potrzeb, np. poprzez uzyskanie kredytu bankowego, okazują się współcześnie zbyt kosztowne lub niedostępne na rzecz części firm i nie pozwalają sprostać konkurencji na rynku. W wielu krajach powstałą w ten sposób lukę wypełnia leasing. W rozwiniętych państwach o gospodarce rynkowej stanowi on powszechnie stosowaną formę finansowania, umożliwiającą wejście do dóbr inwestycyjnych również konsumpcyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Rynek usług leasingowych w Polsce jest jednym z w najwyższym stopniu prężnie rozwijających się rynków w Europie również posiada coraz większy udział w finansowaniu inwestycji w Polsce - udział leasingu w finansowaniu inwestycji ogółem w Polsce wzrósł z ,% w r. do ,% w r. Jednocześnie w sposób pokaźny zwiększył się wkład Polski w europejskim rynku leasingu o ile jeszcze w r. stanowił on zaledwie ,%, o tyle w r. wyniósł poprzednio ,%. Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych również bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Pisarze zamierzają tak jak sformułować perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w r. przemian przepisów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym aktywności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, oznacza to go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w toku prowadzonej aktywności gospodarczej dodatkowo leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest także wskazanie pożądanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowałyby kolejny ożywienie leasingu w Polsce. Ażeby osiągnąć w taki sposób postawiony cel, niniejsza praca została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I poczyniono ogólnej charakterystyki leasingu, zwracając szczególnie uwagę na genezę i ożywienie tego typu transakcji na świecie. Przedstawiono również rożne formy i odmiany leasingu, dokonując krótkiej ich charakterystyki. Rozdział ten przedstawia także rożne podmioty, które mogą uczestniczyć w transakcji leasingowej, w który sposób także prezentuje zalety i wady leasingu jako źródła finansowania. W rozdziale II zrealizowano cywilnoprawnej charakterystyki umowy leasingu, zwracając wyjątkowo uwagę na essentialia negotti tej umowy, pozwalające na jej wyodrębnienie spośród innych umów, w szczególności tych, jakich treścią jest odpłatne korzystanie z rzeczy. Podjęto zarówno próbę przybliżenia wachlarza praw i obowiązków obu stron umowy leasingowej (tj. finansującego i korzystającego), który ukształtował się na polskim rynku usług leasingowych. W końcowej części zwrócono uwagę na kwestię leasingu konsumenckiego w kontekście ustawy o kredycie konsumenckim. W rozdziale III zaprezentowano problematykę uregulowania transakcji leasingowych w polskim prawie podatkowym, dotyczącą opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, w jaki sposób i podatkiem VAT obu stron transakcji leasingowej, tj. korzystającego i finansującego. Ze względu na specyfikę rozwiązań podatkowych osobny kawałek poświęcono kwestiom związanym z opodatkowaniem leasingu samochodów osobowych. Przedstawiono również propozycję autorskich rozwiązań w prawie podatkowym, jakich wdrożenie mogłaby współdziałać do dalszego dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. Odrębną porcja tego rozdziału poświęcono obowiązującym od lipca r. rozwiązaniom dotyczącym opodatkowania leasingu konsumenckiego. W rozdziale IV opisano rożne wymiary polityki rachunkowości i jej znaczenie na rzecz rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. Zostały zaprezentowane podejmowane działania dotyczące standaryzacji rachunkowości w obszarze leasingu i jej doskonalenia stosownie do potrzeb praktyki w tym zakresie. W dalszej części rozdziału przedstawiono problematykę rozpoznawania leasingu jako potencjalnego obszaru koniecznych uregulowań bilansowych, a zarówno tkwiące w konstrukcji prawa bilansowego płaszczyzny czynników, jakie mogą mieć istotne znaczenie na rzecz rozwoju praktyki leasingowej. Ostatni rozdział został święty charakterystyce polskiego rynku usług leasingowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju tego segmentu usług finansowych w Polsce. Przedstawiono w nim przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi i podstawowe bariery rozwoju transakcji leasingowych także zaprezentowano rozwój rożnych segmentów rynku leasingu. W końcowej części pracy wskazano perspektywy dalszego rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce. W opracowaniu uwzględniono przepisy legislacyjne dotyczące omawianej problematyki obowiązujące na dzień stycznia r.

  • Ceny transferowe wykaz aktów prawnych zwierających tematykę Ceny transferowe wykaz aktów prawnych zwierających tematykę
  • Procedury w zakresie opodatkowania bonów Zadania Procedury w zakresie opodatkowania bonów Zadania
  • Umowa zlecenia w pandemii ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy Umowa zlecenia w pandemii ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
  • COVID19 a programy operacyjne wyrażenie COVID19 a programy operacyjne wyrażenie
  • Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą
Top