1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

Informacje

Dodany: 2020-06-17
Kategoria: Rachunkowość

1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zobacz kto podpisuje sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg bardzo ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości, obowiązujący do sprawozdań finansowych przedtem za 2019 rok; 2) zmieniony zależność rachunku zysków i strat popierany na kalkulacji kosztów wg typów ich działalności; 3) zapobieżenie fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z grona jednostek mikro; 4) przymus dostosowania polityki rachunkowości jednostki do przemian przepisów. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, przystępnie omawia:

1) reguły prowadzenia ksiąg samodzielna nauka ksiegowania rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych; 2) normy prawidłowego tworzenia polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia (gotowe wzory w dwu wersjach – podstawowej i rozszerzonej – w zależności od wielkości organizacji);

3) plan kont organizacji pozarządowej; 4) zasady ujmowania na kontach księgowych operacji zgrupowanych z: funduszami własnymi i majątkiem trwałym organizacji pozarządowej, należnościami i zobowiązaniami, samodzielna nauka księgowania przychodami w stowarzyszeniach i fundacjach (w tym: darowizny, dotacje i subwencje, zbiórki publiczne, składki członkowskie, pozostałe przychody statutowe),

- kosztami organizacji pozarządowej (w tym: koszty administracyjne, koszty działań statutowych, koszty wolontariatu), przychodami i kosztami finansowymi, rozliczeniami międzyokresowymi, kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów organizacji, działalnością statutową odpłatną.

Top